STATUT (tekst jednolity)LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.
 Stowarzyszenie nosi nazwę „Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu” zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.
§ 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie działa również jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego. W tym zakresie działa również na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), niniejszego statutu oraz innych przepisów dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.
§ 3.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Zielona Góra. Stowarzyszenie działa na terenie woj. lubuskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór nad Stowarzyszeniem w sferze działalności jako organizacji pożytku publicznego sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
§ 5.
Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 6.
Działalność swą Stowarzyszenie kieruje przede wszystkim do członków społeczności regionu woj. lubuskiego oraz całego Kraju będącymi inwalidami narządu ruchu. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7.
 Celem działania Stowarzyszenia jest: Integracja inwalidów narządu ruchu Ziemi Lubuskiej. Wspólne rozwiązywanie problemów życiowych i zawodowych związanych z dysfunkcją narządów ruchu. Prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
§ 8.
 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10 Z)
b. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99 Z)
c. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.90 Z)
d. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19 Z)
e. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29 Z)
f. kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12 Z)
g. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01 Z)
h. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04 Z) Występowanie do władz administracyjnych i organizacji społecznych w sprawach członków Stowarzyszenia. Wymianę doświadczeń i współpracę z podobnymi organizacjami działającymi w kraju i za granicą. Zapoznawanie społeczeństwa z problemami inwalidów narządu ruchu.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.
§ 10.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, które przez oświadczenie zdeklarowały przystąpienie do Stowarzyszenia w celu realizacji jego celów statutowych i jednocześnie są inwalidami narządu ruchu.
§ 11.
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie deklaracji złożonej do Rady Stowarzyszenia, która w tej sprawie podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów.
§ 12.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów statutowych Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Rady Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
§13.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Rady.
§ 14.
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z pomocy Stowarzyszenia,
c. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych,
d. zabierania głosu i składania wniosków w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego wyboru do władz Stowarzyszenia.
§ 15. Do obowiązków członków zwyczajnych należą:
a. branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
b. przestrzeganie postanowień statutu i władz Stowarzyszenia oraz regulaminów wewnętrznych,
c. regularne opłacanie składek członkowskich. złonkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
§ 16.
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa przez:
a. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie,
b. skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres 2 lat,
c. wykluczenie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17.
 Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia
b. Rada Stowarzyszenia
c. Komisja Rewizyjna Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata
d Walne Zgromadzenie
§ 18.
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
§ 19.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,
Rozpatrywanie sprawozdań Rady i Komisji Rewizyjnej,
Udzielenie absolutorium Radzie Stowarzyszenia,
Wybór Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
Podejmowanie uchwał przedstawionych przez Radę, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,
Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
Uchwalanie wysokości składek członkowskich,
Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Rady,
Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
Podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.
§ 20.
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest raz na 3 lata.
O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Rada zawiadamia pisemnie członków na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
§ 21.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zwoływane
a. na podstawie uchwały Rady,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków.
Rada Stowarzyszenia zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.
§ 22.
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jeżeli statut w dalszych postanowieniach nie stanowi inaczej.
B. Rada Stowarzyszenia
§ 23.
Rada Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 członków.
§ 24.
Do zakresu działalności Rady należy:
Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
Ustalenie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
Podejmowaniu decyzji o przyjęciu do Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających,
Podejmowanie uchwał w sprawach nie podlegających innym władzom Stowarzyszenia,
Rozpatrywanie sporów w obrębie Stowarzyszenia.
§ 25.
W przypadku naruszenia przez członka postanowień niniejszego statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia Rada ma prawo zależnie od okoliczności:
a. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym terminie,
b. odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,
c. zawieszenia w prawach członka przez okres 2 lat,
d. wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wykluczenie ze Stowarzyszenia.Uchwały w tej sprawie wraz z uzasadnieniem wręcza się zainteresowanym.
§ 26.
Posiedzenia Rady Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
§ 27.
1. Rada Stowarzyszenia wybiera spośród swych członków Zarząd który:
a. na bieżąco zajmuje się wykonaniem uchwał i poleceń Rady,
b. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
c. na bieżąco podejmuje decyzje w sprawach majątkowych.
2. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący (prezes), zastępca przewodniczącego, skarbnik oraz sekretarz.
C. Komisja Rewizyjna
§ 28.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i jest organem kontroli Stowarzyszenia.
§ 29.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
Kontrola całokształtu działalności a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
Kontrola opłacania składek członkowskich,
Składanie sprawozdań z kontroli wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Radzie na Walnym Zgromadzeniu.
§ 30.
Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:
Zawieszenie uchwały Rady Stowarzyszenia jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub statutem,
Zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w działalności Rady,
Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zakresu działania komisji zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§ 31.
Stowarzyszenie jest otwarte; może przyjmować w drodze darowizny, dotacji, spadku lub zapisu od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych - polskie i obce wartości dewizowe, rzeczy ruchome i prawa majątkowe. Wartości te powiększają majątek Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia jest jego własnością. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być ponad to dochody z majątku, dochody z operacji finansowych; subwencje; przekazywane przez osoby fizyczne odpisy podatku dochodowego; nawiązki orzekane przez sądy karne; inne wpłaty dokonywane na rachunek Stowarzyszenia i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym wpływy ze składek członkowskich i innych świadczeń członków, Dochód osiągany przez Stowarzyszenie w całości jest przeznaczany na realizacje jej celów statutowych.
§ 32.
Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia w sprawach majątkowych przekraczające wartość 5000 tysięcy złotych wymagają dla swej ważności podpisów co najmniej 2 członków zarządu lub innych członków stowarzyszenia upoważnionych przez Radę.

Rozdział VI. Dodatkowe ustalenia

§ 33.
Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. Sprawozdanie merytoryczne zawiera część dotyczącą działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia i ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości. Przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio. Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania, o których mowa wyżej.
W Stowarzyszeniu zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VII. Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 34
Stowarzyszenie może ulec likwidacji z mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, powziętej w głosowaniu jawnym, większością co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, powziętej w głosowaniu jawnym większością co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa dotyczące Stowarzyszenia oraz organizacji pożytku publicznego i wolontariatu. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia i wyznacza Komisję Likwidacyjną.